प्रपत्र 11 टी-डाइग्राम

मुख्य अभियन्ता-II सरयू-1
क्रमांकमंडलखंडटी-डायग्रामफाइलअंतिम अपडेट
1 अधीक्षण अभियंता पंचदशम् मण्डल, सिंचाई कार्य, गोण्डा अधिशासी अभियंता सरयू नहर खण्ड-4, गोण्डा N/A N/A N/A
2 अधिशासी अभियंता सरयू ड्रेनेज खण्ड-1, गोण्डा N/A N/A N/A
3 अधिशासी अभियंता बाढ़ कार्य खण्ड, गोण्डा N/A N/A N/A
4 अधिशासी अभियंता सरयू नहर खण्ड-1, गोण्डा N/A N/A N/A
5 अधिशासी अभियंता सरयू नहर खण्ड-2, गोण्डा N/A N/A N/A
6 अधिशासी अभियंता सरयू नहर खण्ड-3, गोण्डा N/A N/A N/A
7 अधीक्षण अभियंता नवम् मण्डल, सिंचाई कार्य, बहराइच अधिशासी अभियंता सरयू नहर खण्ड-3, बहराइच N/A N/A N/A
8 अधिशासी अभियंता सरयू नहर खण्ड-4, बहराइच N/A N/A N/A
9 अधिशासी अभियंता सरयू नहर खण्ड-6, बहराइच N/A N/A N/A
10 अधिशासी अभियंता सरयू नहर खण्ड-7, बहराइच N/A N/A N/A
11 अधिशासी अभियंता सरयू ड्रेनेज खण्ड-1, बहराइच N/A N/A N/A
12 अधीक्षण अभियंता गुण नियंत्रण मण्डल, अयोध्या अधिशासी अभियंता गुण नियंत्रण खण्ड, गोण्डा N/A N/A N/A
13 अधिशासी अभियंता गुण नियंत्रण खण्ड, गोण्डा N/A N/A N/A
14 अधिशासी अभियंता गुण नियंत्रण खण्ड, गोण्डा N/A N/A N/A
15 अधिशासी अभियंता गुण नियंत्रण खण्ड, गोण्डा N/A N/A N/A
16 अधिशासी अभियंता सरयू नहर खण्ड, अयोध्या N/A N/A N/A
17 अधिशासी अभियंता सरयू नहर खण्ड, अयोध्या N/A N/A N/A
18 अधिशासी अभियंता सरयू नहर खण्ड, अयोध्या N/A N/A N/A
19 अधिशासी अभियंता सरयू नहर खण्ड, अयोध्या N/A N/A N/A
20 अधिशासी अभियंता गुण नियंत्रण खण्ड, बस्ती N/A N/A N/A
21 अधिशासी अभियंता गुण नियंत्रण खण्ड, बस्ती N/A N/A N/A
22 अधिशासी अभियंता गुण नियंत्रण खण्ड, बस्ती N/A N/A N/A
23 अधिशासी अभियंता गुण नियंत्रण खण्ड, बस्ती N/A N/A N/A
24 अधीक्षण अभियंता सिंचाई निर्माण मण्डल, बहराइच अधिशासी अभियंता सरयू नहर खण्ड-1, नानपारा N/A N/A N/A
25 अधिशासी अभियंता सरयू नहर खण्ड-1, बहराइच N/A N/A N/A
26 अधिशासी अभियंता सरयू नहर खण्ड, नानपारा N/A N/A N/A
27 अधिशासी अभियंता सरयू नहर खण्ड-5, बहराइच N/A N/A N/A