प्रपत्र 11 टी-डाइग्राम

मुख्य अभियन्ता-II (बेतवा)
मुख्य अभियन्ता-II (बेतवा) का टी-डायग्राम    View
क्रमांकमंडलखंडटी-डायग्रामफाइलअंतिम अपडेट
1 अधीक्षण अभियंता चतुर्थ मण्डल सिंचाई कार्य, झांसी अधिशासी अभियंता माताटीला बांध खण्ड, झांसी N/A N/A N/A
2 अधिशासी अभियंता सिं0 नि0 खण्ड-1 झांसी N/A N/A N/A
3 अधिशासी अभियंता झांसी खण्ड, बेतवा नहर, झांसी N/A N/A N/A
4 अधिशासी अभियंता झांसी खण्ड, बेतवा नहर, झांसी N/A N/A N/A
5 अधिशासी अभियंता सपरार खण्ड, झांसी T Daigram N/A 25/08/2017 17:01:51
6 अधिशासी अभियंता बेतवा नहर खण्ड-1, उरई N/A N/A N/A
7 अधिशासी अभियंता बेतवा नहर खण्ड-2, उरई N/A N/A N/A
8 अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, बांदा अधिशासी अभियंता केन नहर प्रखण्ड, बांदा N/A N/A N/A
9 अधिशासी अभियंता सिंचाई खण्ड-3, बांदा N/A N/A N/A
10 अधिशासी अभियंता सिंचाई खण्ड-1, कर्बी N/A N/A N/A
11 अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, महोबा N/A N/A N/A
12 अधीक्षण अभियंता सिंचाई कार्य मण्डल ललितपुर अधिशासी अभियंता सिंचाई नि.खं.-2 झांसी N/A N/A N/A
13 अधिशासी अभियंता सिंचाई खण्ड, ललितपुर N/A N/A N/A
14 अधिशासी अभियंता राजघाट निर्माण खण्ड, ललितपुर N/A N/A N/A